Badanie wody zarobowej - woda zarobowa

Badanie wody zarobowej zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 :

  • Ocena wstępna wg tab.1 w/w normy ( Oleje i tłuszcze, Detergenty, Barwa, Zawiesiny, , Kwasy, Substancje humusowe) 
  • Cukry (pomiar refraktometryczny)
  • Alkalia (Na+K)  
  • Chlorki + siarczany + fosforany + azotany    
  • Czas wiązania i wytrzymałość - przeprowadzamy zaroby próbne betonu lub zaprawy z użyciem wody pobranej do badań