ZKP przewody wentylacyjne

Obowiązek posiadania Krajowej Oceny Technicznej dla przewodów wentylacji bytowej.

Wyroby do wentylacji i klimatyzacji zostały sklasyfikowane w grupie 36 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  i obejmują wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza:

– przewody i rury wentylacyjne o przekroju kołowym lub prostokątnym wykonane z blachy ocynkowanej (wykonanej z gatunku wg PN-EN 10346), stalowej odpornej na korozję (wykonanej z gatunku wg PN-EN 10088-2) lub tworzywa z dodatkiem środków uniepalniajacych / opóźniających spalanie. Przewody wentylacyjne wykonane z blachy powinny być łączone za pomocą zamków blacharskich lub spajane (wyłączając klejenie).

– przepustnice, zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia oraz pustaki wentylacyjne.

Zakładowa Kontrola Produkcji - dla przewodów wentylacji bytowej :

Dla przewodów wentylacji bytowej zapewniamy kompleksowe wdrożenie systemu ZKP i przygotowanie do wydania Krajowej Oceny Technicznej.

W ramach wdrożenia zapewniamy :

1. Szkolenie personelu z tematyki ZKP z zakładzie produkcyjnym i osoby zajmującej się zakładowym Laboratorium - przeprowadzenie przeszkolenia z prowadzenia zapisów w księdze ZKP dla Pełnomocnika ds. ZKP     

2. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego przed wydaniem KOT w zakładzie produkcyjnym wraz z przeprowadzeniem przeglądu systemu ZKP.

3. Wydanie oceny o stanie gotowości zakładu do przeprowadzenia procesu wydania KOT na produkowane wyroby.

4. Omówienie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych na audycie wewnętrznym, celem zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych.

Wymogi dotyczące przewodów wentylacyjnych

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny.

1b. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E pod warunkiem zainstalowania w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny lub lokal użytkowy:

1) w budynkach niskich (N) i średniowysokich (SW) – zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30;

2) w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) – przeciwpożarowej klapy odcinającej o klasie odporności ogniowej co najmniej E I S 60.

2. Dopuszcza się w budynkach PM, z wyjątkiem garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać.

3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane.

5. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

6. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

7. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.