Badania pokryw

PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” :

  • Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających (pokrywy, zwężki) zgodnie z zał. B
  • Wytrzymałość betonu na ściskanie wg pkt. 6.8 oraz badanie nasiąkliwości betonu zgodnie z zał. D
  • Badanie wodoszczelności kręgów/studni/pokryw/zwężek/ zgodnie z zał. C