ZKP wyroby ze stali

ZKP - Wyroby ze stali :

 

Dla wyrobów ze stali zapewniamy kompleksowe wdrożenie systemu ZKP i przygotowanie do certyfikacji na zgodność z normami wyrobów.

W ramach wdrożenia zapewniamy :

1. Szkolenie personelu z tematyki ZKP w zakładzie produkcyjnym i osoby zajmującej się zakładowym Laboratorium - przeprowadzenie przeszkolenia z prowadzenia zapisów w księdze ZKP dla Pełnomocnika ds. ZKP     

2. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego przed certyfikacją w zakładzie produkcyjnym wraz z przeprowadzeniem przeglądu systemu ZKP.

Wydanie oceny o stanie gotowości zakładu do przeprowadzenia certyfikacji ZKP.

3. Udział i pomoc w trakcie inspekcji certyfikacyjnej przez jednostkę notyfikowaną / akredytowaną.

4. Omówienie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych na audycie certyfikującym, celem zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Przykładowe wyroby ze stali :

 

Włókna stalowe (zbrojenie rozproszone) podlegają wymaganiom normy :

PN-EN 14889-1:2007 „Włókna do betonu -- Część 1: Włókna stalowe -- Definicje, wymagania i zgodność”

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące włókien stalowych przeznaczonych do konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie.

Stosowanie konstrukcyjne polega na dodawaniu włókien, mających wpływ na nośność elementu betonowego.

Norma dotyczy włókien przeznaczonych do stosowania we wszystkich rodzajach betonów i zapraw, w tym w betonach natryskowych, posadzkowych, sprężanych, wykonywanych na budowie i naprawczych.

Włókna stalowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie lub zaczynie – system oceny zgodności 1.

Włókna stalowe Do innych zastosowań w betonie, zaprawie lub zaczynie – system oceny zgodności 3.

 

Zgrzewane siatki zbrojeniowe podlegają wymaganiom normy :

PN-H-93247-2 :2008 „Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu - Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe”.

W niniejszej normie określono wymagania techniczne dotyczące zgrzewanych siatek zbrojeniowych z drutu żebrowanego według PN-H-93247-1.

Norma ma zastosowanie dla zgrzewanych siatek zbrojeniowych, wytwarzanych maszynowo w procesie produkcyjnym poprzez zgrzewanie oporowe w miejscu skrzyżowania dwóch prostopadłych drutów żebrowanych.

W niniejszej normie określono wymagania dla stali klasy A charakteryzującej się następującymi własnościami:

– Rm/Re ≥ 1,05 oraz

– Agt ≥ 2,5 %

– Re ≥ 500 MPa

Podano również wymagania dotyczące odporności zmęczeniowej zgrzewanych siatek zbrojeniowych.

Przedmiotem niniejszej normy są siatki zbrojeniowe o udokumentowanej sile ścinania połączenia zgrzewanego.

Ocenę zgodności drutów żebrowanych i procesu ich produkcji z wymaganiami niniejszej normy wykonuje się zgodnie z systemem oceny zgodności wg PN-EN 10080, Załącznik ZA.

Wyroby w postaci siatek zgrzewanych z zamierzonym zastosowaniem do zbrojenia betonu – system oceny zgodności 1+.

 

Drut żebrowany do zbrojenia betonu podlega wymaganiom normy :

PN-H-93247-1 „Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu - Część 1: Drut żebrowany”

W niniejszej normie określono wymagania techniczne dotyczące drutów żebrowanych przeznaczonych do zbrojenia betonu.

W normie określono wymagania dla stali klasy A charakteryzującej się następującymi własnościami:

– Rm/Re ≥ 1,05 oraz

– Agt ≥ 2,5 %

– Re ≥ 500MPa

Podano również wymagania dotyczące odporności zmęczeniowej drutu żebrowanego.

Stal zdefiniowana w niniejszej normie jest dostarczana w postaci:

– wyprostowanych drutów,

– w kręgach.

Określono jeden gatunek stali B500A, spajalny za pomocą tradycyjnych technologii.

Niniejsza norma dotyczy drutów wytwarzanych poprzez walcowanie na zimno lub ciągnienie walcówki z istotnym zmniejszeniem przekroju materiału.

Ocenę zgodności drutów żebrowanych i procesu ich produkcji z wymaganiami niniejszej normy wykonuje się zgodnie z systemem oceny zgodności wg PN-EN 10080, Załącznik ZA.

Wyroby w postaci drutów żebrowanych z zamierzonym zastosowaniem do zbrojenia betonu – system oceny zgodności 1+.