Badania bloczków i pustaków

PN-EN 771-3+A1:2015-10 - "Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)" :

  • Wymiary, kształt i budowa – pkt. 5.2 ; 5.3
  • Oznaczenie gęstości brutto – pkt. 5.3
  • Wytrzymałość mechaniczna – pkt. 5.5 - wytrzymałość na ściskanie
  • Określenie właściwości cieplnych – pkt. 5.6
  • Trwałość (odporność na zamrażanie/rozmrażanie) – pkt. 5.7
  • Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne – pkt. 5.8
  • Rozszerzalność pod wpływem wilgoci - pkt. 5.9
  • Określenie przepuszczalności pary wodnej - pkt. 5.10
  • Reakcja na ogień – pkt. 5.11
  • Określenie wytrzymałości na ściskanie spoin – pkt. 5.12