Badania kręgów

PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” :

  • Wytrzymałość na zgniatanie zgodnie z zał. A
  • Wytrzymałość betonu na ściskanie wg pkt. 6.8 oraz badanie nasiąkliwości betonu zgodnie z zał. D
  • Badanie wodoszczelności kręgów/studni/pokryw/zwężek/ zgodnie z zał. C
  • Badanie zamocowania stopni złazowych zgodnie z zał. E