Badanie kruszyw

Badania charakteryzujące kopalinę - Metoda badania :

 • Opis petrograficzny - PN-EN 932-3
 • Uwalniane metale ciężkie - Oznaczenie ICP-OES
 • Promieniotwórczość - Instrukcja ITB 234/95 

PN-EN 12620 "Kruszywa do betonu" i inne - Metoda badania :

 • Skład ziarnowy do 4 mm -PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 16 mm-PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 31,5 mm-PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 63 mm-PN-EN 933-1
 • Zawartość pyłów
 • Kształt ziaren - wskaźnik kształtu
 • Kształt ziaren - wskaźnik płaskości
 • Zawartość drobnych cząstek - wskaźnik piaskowy
 • Zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym
 • Odporność na rozdrabnianie - Los Angeles
 • Odporność na ścieranie - mikro - Deval
 • Gęstość nasypowa
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość
 • Mrozoodporność
 • Mrozoodporność metoda bezpośrednia (pełne 25 cykli)
 • Ziarna nieforemne w żwirze jednofrakcyjnym
 • Ziarna nieforemne w żwirze wielofrakcyjnym
 • Zawartość chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie-PN-EN 1744-1
 • Zawartość zanieczyszczeń organicznych -PN-EN 1744-1
 • Zawartość siarki całkowitej-PN-EN 1744-1
 • Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie-PN-EN 1744-1
 • Reaktywność alkaliczna-PN-B 06714/46
 • Określenie współczynnika filtracji-BN-8950-03
 • Określenie wskaźnika różnoziarnistości-BN-8950-03
 • Określenie warunku szczelności-BN-8950-03
 • Ścieralność kruszywa-PN-B 06714/42
 • Procentowa zawartość powierzchni przekruszonych i łamanych-PN-EN 933-5
 • Gęstość wypełniacza -PN-EN 1097-7
 • Oznaczenie powinnowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem-PN-EN 12697-11
 • Kanciastość kruszywa drobnego-PN-EN 933-6