Badanie kruszyw

Skład ziarnowy

Oferujemy badania kruszyw oraz kopalin sypkich. Jedną z metod jest analiza sitowa, która pozwala określić skład ziarnowy , polegająca na przesiewaniu materiału budowlanego przez sito i ustalaniu stanu rozdrobnienia warstwy mineralnej. Zajmujemy się analizą ziaren o różnej wielkości, nawet o średnicy do 63 mm, wykorzystywanych później do produkcji betonu.

Jednym z zagrożeń dla trwałości betonu jest reaktywność alkaliczna, która uważana jest przez specjalistów za drugą w kolejności najczęstszą przyczynę niszczenia konstrukcji stworzonych z betonu. Dzięki tej metodzie można stwierdzić, w jakim stopniu beton czy cement jest odporny na działanie wodorotlenku sodu oraz potasu i jaka jest zawartość tych substancji w materiale.


Reaktywność alkaliczna

Przywołane związki chemiczne pochłaniają wodę, a następnie powiększają swoją objętość, powodując tym samym destrukcję betonu. Najbardziej podatne na niszczenie są materiały, które wykorzystywane są w budownictwie drogowym, w którym tworzywo jest szczególnie narażone na wpływ wody.

Wykonujemy badania zgodnie z normami ustalonymi w polskim budownictwie, które muszą być przeprowadzane regularnie, w tygodniowych odstępach czasowych. Spośród rodzajów badań wyróżnia się przesiewanie na sucho lub na mokro , choć skuteczniejsza i częściej wykorzystywana jest ta druga opcja.


Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Przyczyną braku trwałości betonu mogą być odpady, które dostaną się do materiału budowlanego. Badamy zawartość zanieczyszczeń organicznych, które w kontakcie z ludźmi mogą stać się przyczyną chorób, w tym nowotworów czy alergii. Są to najczęściej pestycydy, chemikalia przemysłowe oraz inne produkty uboczne, które mogą wywołać negatywne skutki dla zdrowia.

Dzięki naszym badaniom jesteśmy w stanie stwierdzić, czy i w jakiej ilości szkodliwy środek znajduje się w produktach budowlanych, a także czy jest to zawartość, która może wywołać negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Dopuszczalna zawartość pyłów mineralnych określana jest przeważnie między 1 a 3% składu całej mieszanki. Większa tolerancja panuje w zakresie budownictwa drogowego.


Zawartość chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie

W wyniku reakcji z dwutlenkiem węgla i wilgocią, w betonie może się wytworzyć węglan wapnia lub inna substancja o kwasowym charakterze, która może obniżyć wytrzymałość betonu. Wówczas też stal, która jest zawarta w konstrukcji żelbetowej budynków, może stracić odporność na korozję, a zarazem szybciej zredukować swoje ochronne właściwości.

Szczególną uwagę należy przyłożyć do badania kruszyw, które zostały wytworzone na skutek procesu hutniczego. Powstałe w ten sposób materiały budowlane mogą zawierać środki chemiczne, które wpływają negatywnie na zdrowie człowieka, dlatego trzeba przeprowadzić badania wykluczające takie niebezpieczeństwo.


Mrozoodporność

W Polsce, w której przez kilka miesięcy w roku panują zimowe warunki atmosferyczne, materiały budowlane musi cechować mrozoodporność, aby można było je bezpiecznie wykorzystywać do stawiania konstrukcji. Gdy woda w trakcie dnia wnika w szczeliny, a w nocy zamarza, beton jest najbardziej narażony na jej szkodliwe działanie.

Woda, która dostaje się do ziaren kruszywa, w wyniku oddziaływania niskich temperatur powiększa swoją objętość, co w praktyce zwiększa jej powierzchnię i powoduje kruszenie tworzyw budowlanych. Materiałem, który według specjalistów zapewnia niezawodną mrozoodporność, jest beton napowietrzony zawierający popiół lotny wapienny.


Gęstość ziarn i nasiąkliwość

Jedną z cech materiałów budowlanych jest gęstość objętościowa ziarn, która decyduje o tym, do wytwarzania jakich produktów mogą zostać przeznaczone. Kruszywa, które charakteryzują się większą gęstością, mogą służyć choćby do budowy murów. Z kolei kruszywa średnie i lekkie częściej są wykorzystywane do tworzenia zapraw tynkarskich czy utwardzania nawierzchni gruntów.

Prefabrykaty betonowe, szczególnie te, które wykorzystywane są do nawierzchni brukowej, muszą posiadać określoną w przepisach nasiąkliwość, która pozwala wchłaniać opady atmosferyczne. Według norm stosowanych w Polsce wartość ta powinna utrzymywać się na poziomie 6%. W innym przypadku, szczególnie w warunkach zimowych, zamarzająca woda może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników nawierzchni.

 

Badania charakteryzujące kopalinę - Metoda badania :

 • Opis petrograficzny - PN-EN 932-3
 • Uwalniane metale ciężkie - Oznaczenie ICP-OES
 • Promieniotwórczość - Instrukcja ITB 234/95  

PN-EN 12620 "Kruszywa do betonu" i inne - Metoda badania :

 • Skład ziarnowy do 4 mm -PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 16 mm-PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 31,5 mm-PN-EN 933-1
 • Skład ziarnowy do 63 mm-PN-EN 933-1
 • Zawartość pyłów
 • Kształt ziaren - wskaźnik kształtu
 • Kształt ziaren - wskaźnik płaskości
 • Zawartość drobnych cząstek - wskaźnik piaskowy
 • Zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym
 • Odporność na rozdrabnianie - Los Angeles
 • Odporność na ścieranie - mikro - Deval
 • Gęstość nasypowa
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość
 • Mrozoodporność
 • Mrozoodporność metoda bezpośrednia (pełne 25 cykli)
 • Ziarna nieforemne w żwirze jednofrakcyjnym
 • Ziarna nieforemne w żwirze wielofrakcyjnym
 • Zawartość chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie-PN-EN 1744-1
 • Zawartość zanieczyszczeń organicznych -PN-EN 1744-1
 • Zawartość siarki całkowitej-PN-EN 1744-1
 • Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie-PN-EN 1744-1
 • Reaktywność alkaliczna-PN-B 06714/46
 • Określenie współczynnika filtracji-BN-8950-03
 • Określenie wskaźnika różnoziarnistości-BN-8950-03
 • Określenie warunku szczelności-BN-8950-03
 • Ścieralność kruszywa-PN-B 06714/42
 • Procentowa zawartość powierzchni przekruszonych i łamanych-PN-EN 933-5
 • Gęstość wypełniacza -PN-EN 1097-7
 • Oznaczenie powinnowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem-PN-EN 12697-11
 • Kanciastość kruszywa drobnego-PN-EN 933-6