Krajowa Ocena Techniczna

Nie wiesz czy Twój wyrób posiada normę wyrobu ?

Czy w ramach tej normy podlega on certyfikacji ZKP przez jednostkę zewnętrzną ?

A może, nie ma normy wyrobu i wymagane jest wystąpienie o Krajową Ocenę Techniczną ?

Skontaktuj się z nami, a My pomożemy Ci uzyskać niezbędne certyfikaty / badania, aby legalnie wprowadzać wyrób do obrotu.

CERT-LAB poprowadzi Twój proces uzyskania Krajowej Oceny Technicznej tj. :

 • przygotujemy wniosek do właściwej Krajowej Jednostki Oceny Technicznej wraz z określeniem rodzaju i zamierzonego zastosowania  wyrobu ;
 • przygotujemy niezbędne wymagane załączniki tzn. dokumentację techniczną, obliczenia, zestaw badań określających właściwości użytkowe wyrobu ;
 • opracujemy dokumentację systemową Zakładowej Kontroli Produkcji ;
 • przygotujemy wzorce oznakowania wyrobu znakiem B oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Budownictwo to dziedzina, w której konieczne jest uzyskiwanie nie tylko całkowicie powtarzalnych, ale i przewidywalnych wyników. Dlatego właśnie wykorzystywane w nim wyroby budowlane objęte są różnorodnymi normami, które ujęte są w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Zdarza się jednak, że z różnych powodów niektóre wyroby nie są przez takie normy obejmowane. Istnieje zatem konieczność użycia innego rozwiązania, które pozwoliłoby na ocenę jakości produktu. Tutaj właśnie znajdują zastosowanie Krajowe Oceny Techniczne (KOT).

Zasady udzielania  oraz warunki i obowiązki każdej ze stron zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Krajowych Ocen Technicznych.

  Czym jest Krajowa Ocena Techniczna?

  Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  1. nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
  2. jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo
  3. jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

  Krajowa ocena techniczna jest sposobem na ocenę, a także weryfikację stałości właściwości użytkowych produktów, które znajdują zastosowanie w budownictwie. Należy zwrócić uwagę, że zadaniem KOT nie jest weryfikacja jakości produktów, ale stałości występowania tej jakości. Daje ona zatem odpowiedź na pytanie o to, czy producent dostarcza na rynek produkt o niezmieniającej się z czasem właściwościach użytkowych. Celem takiego działania jest zarówno ochrona konsumentów, ale również zwiększenie bezpieczeństwa w sektorze budownictwa.

  Krajowa ocena techniczna może być wydana dla wyrobu budowlanego nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu jest niewłaściwa, albo jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. Krajowe oceny techniczne są wydawane na okres 5 lat okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat.

  Kto wydaje Krajową Ocenę Techniczną?

  Krajowa Ocena Techniczna może być wydawana wyłącznie przez :

  • Jednostki oceny technicznej, wyznaczone – na podstawie art. 6b Ustawy o wyrobach budowlanych – przez ministra właściwego ds. budownictwa do wydawania europejskich ocen technicznych, zgodnie z zakresem ich właściwości – patrz pkt. 5.3
  • Wyznaczone przez ministra właściwego ds. budownictwa – na podstawie art. 8 2, będące instytutami badawczymi.

  Głównymi uprawnionymi jednostkami na terenie Polski są : Instytut Techniki Budowlanej ; Instytut Badawczy Dróg i Mostów  ; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

  Co zawiera Krajowa Ocena Techniczna :

  • nazwę i adres jednostki oceny ;
  • podstawę prawną wydania KOT ;
  • nazwę techniczną i handlową wyrobu ;
  • informacje dotyczące Producenta ;
  • oznaczenie typu oraz opis techniczny wyrobu ;
  • informacje dotyczące zamierzonego zastosowania wyrobu zawierające warunki montażu, użytkowania oraz konserwacji ;
  • właściwości użytkowe wyrobu wyrażone w klasach, poziomach lub opisowo ;
  • wytyczne dotyczące pakowania, transportu, składowania oraz znakowania wyrobu ;
  • wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji wraz z szczególnymi warunkami procesu produkcyjnego ;
  • datę wydania i ważności Krajowej Oceny Technicznej ;
  • wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu, w tym sprawozdań z badań i obliczeń ;
  • podpis kierownika krajowej JOT ;

  Wprowadzenie wyrobu do obrotu po uzyskaniu Krajowej Oceny Technicznej (KOT) poprzez :

  • Wystawienie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) - dokument, w którym producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą przedmiotową krajową oceną techniczną, odnosząc je do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Producent może przekazywać informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyłącznie, o ile zostały one określone w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
  • Oznakowanie wyrobu znakiem B - Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz.1966), do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:

   • Dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
   • Nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
   • Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
   • Numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie, z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe,
   • Numer krajowej deklaracji,
   • Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
   • Nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
   • Adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

   

  Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych określa załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).