Badania i pomiary termowizyjne

Zdjęcia termowizyjne:
pozwalają zaobserwować rozkład temperatur na badanej powierzchni. Umożliwiają w szybki, precyzyjny i bezinwazyjny sposób ocenić stan izolacji cieplnej budynku, lokalizując jednocześnie miejsca, w których zachodzi wzmożona wymiana ciepła z otoczeniem, czyli mostki cieplne.
W budownictwie badania termowizyjne przeprowadza się głównie w zimnych porach roku, czyli zimą, jesienią, a także wczesną wiosną. W celach orientacyjnych (ocena występowania miejsc narażonych, ogólny obraz budynku) wykonuje się zdjęcia termowizyjne z zewnątrz, natomiast dokładną analizę przeprowadza się dzięki zdjęciom od wewnątrz. Z powodu dużego wpływu warunków atmosferycznych na badania termowizyjne większość pomiarów wykonuje się wewnątrz budynku.
Szczegółowe wymagania odnośnie przeprowadzania badań termowizyjnych oraz tworzenia raportów z badań zawarte są w normie PN-EN 13187 – „Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”.
 
Badania termowizyjne :
służą głównie do jakościowej oceny przegród budowlanych w zakresie poprawności doboru izolacji cieplnej w przegrodach, tj. do wskazania miejsc nieciągłości lub braku izolacji cieplnej (mostki cieplne), poprzez pomiar wartości temperatury na powierzchni przegrody oraz wskazania zasięgu (obszaru) jej występowania. Możliwa jest również ocena ilościowa przegród budowlanych, np. określenie wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(ni K)] dla ściany zewnętrznej, ale jedynie dopiero po wykonaniu w tym samym czasie dodatkowych pomiarów innych wielkości związanych z przenikaniem ciepła przez badane przegrody. W badaniach usługowych praktycznie niemal zawsze wykonuje się pomiary temowizyjne mające na celu jakościowa ocenę przegród budowlanych.

Zakres wykonywanych przez nas termograficznych badań budynków obejmuje:
Badania termicznej obudowy budynków, tj. badania ścian zewnętrznych, połączeń balkonów ze ścianami dachów, stropodachów (tzw. "termografia powietrzna")* ocenę jakości izolacji termicznej (badania od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej w wybranych pomieszczeniach), badania stropów* z ogrzewaniem podłogowym,
Analizę i ocenę rodzaju oraz zakresu defektów spowodowanych np. brakiem lub pocienieniem izolacji termicznej, zawilgoceniem materiałów* bądź infiltracją powietrza itp., głównie pod kątem identyfikacji liniowych i punktowych mostków cieplnych.

Badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania, głównie na grzejnikach i przewodach rozprowadzających, w celu określenia prawidłowości działania urządzeń.